INSENOL®–S

Rozsah a způsob použití

Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin ve formě kapalného koncetrátu pro ředění vodou (KV), určený k omezení ztrát při dozrávání a sklizni obilnin, jetelovin a luskovin. Pro profesionální i neprofesionální použití.

Balení

Jednoletá:

  • Ječmen
  • Luskoviny
  • Pšenice

Vytrvalá:

  • Jeteloviny

Druh a množství účinné látky:

polyvinylpyrrolidon 60 g/l

Vzhled:

INSENOL®–S je žlutohnědá kapalina, bez zápachu, dobře mísitelná s vodou. Klasifikace pomocného prostředku: Není klasifikován. Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření: Nejsou vyžadovány.

Doba použití:

24 měsíců od data výroby, při správném skladování a teplotách od +5 °C do +30 °C. Pomocný prostředek na ochranu rostlin, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídající vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobou použitelnosti je povinnen vyznačit na obalu přípravku.

Rozsah použití:

INSENOL®-S je pomocný prostředek určený pro ošetření jarního ječmene. Zabraňuje předsklizňovým a sklizňovým ztrátám praskáním a chrání před nepřízní počasí. Vytváří na povrchu rostlin polopropustnou vrstvu, která neomezuje vysychání, ale současně zamezuje pronikání vody a vlhkosti do pletiv.

Návod k použití:

INSENOL®-S se aplikuje v dávce 0,75 l/ha zředěný vodou.

Spotřeba aplikační kapaliny:

250 litrů vody až 500 litrů vody/ha.

Příprava aplikační kapaliny:

Pomocný prostředek je nutno před ředěním protřepat! Odměřené množství pomocného prostředku INSENOL®-S se vlije do nádrže aplikačního zařízení do poloviny naplněné vodou a za stálého míchání se doplňuje vodou na požadovaný objem. Připravenou kapalinu je nutno ihned spotřebovat, nelze ji skladovat.

Termín aplikace:

fáze metání až kvetení (BBCH 59–69).

Bezpečnostní zacházení – prevence:

P280 Používejte ochranné rukavice (ochranná oděv), ochranné brýle (obličejový štít).
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Ošetření lze provádět jen za bezvětří nebo při mírném vánku, v tomto případě po větru od dalších osob. Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte návod použití!

Skladování:

INSENOL®-S se skladuje v původních neporušených obalech v suchých, uzamykatelných skladech mimo dosah dětí, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od +5 °C do +30 °C.

Likvidace obalů:

Prázdné obaly se vypláchnou vodou, která se používá k přípravě postřikové kapaliny, a takto vyčištěné obaly se odevzdají do sběru k recyklaci. S nevyčištěnými obaly se nakládá jako s odpady samotného přípravku. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a beze zbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje pozemních vod ani recipienty povrchových vod.

Čistění aplikačního zařízení:

Ihned po ukončení práce musí být veškeré zbytky postřikové jíchy z postřikovače a nádrže odstraněny.

Upozornění :

Výrobek je možné uvádět na trh v ČR bez povolení ÚKZÚZ a nepodléhá povinnosti evidovat jeho použití, produkt podléhá Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

® – ochranná známka společnosti KLOFÁČ, spol. s r.o.