INSENOL®

Rozsah a způsob použití

Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou (KV), určený k omezení ztrát výdrolem při dozrávání a sklizni řepky olejky, hrachu a obilnin.

Balení

Jednoletá:

  • Hořčice
  • Ječmen
  • Luskoviny
  • Pšenice
  • Řepka ozimá

Druh a množství účinné látky:

polyvinylpyrrolidon 60 g/l

Vzhled:

INSENOL® je žlutohnědá kapalina, bez zápachu, dobře mísitelná s vodou. Klasifikace pomocného prostředku: Není klasifikován. Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření: Nejsou vyžadovány.

Doba použití:

24 měsíců od data výroby, při správném skladování a teplotách od +5 °C do +30 °C. Pomocný prostředek na ochranu rostlin, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení:

INSENOL® aplikovaný na rostliny vytváří polopropustnou membránu, která umožňuje vysychání šešulí a lusků a jejich dozrávání, ale nepropouští vodu opačným směrem.

Rozsah použití:

INSENOL® je pomocný prostředek určený pro ošetření řepky olejné, hrachu a obilnin. Zabraňuje předsklizňovým a sklizňovým ztrátám výdrolem, praskáním a rozbitím šešulí a chrání před nepřízní počasí. Vytváří na povrchu rostlin polopropustnou vrstvu, která neomezuje vysychání šešulí, lusků a klasů, ale součastně zamezuje pronikání vody a vlhkosti do pletiv.

Návod k použití:

INSENOL® se aplikuje, jak pozemní aplikací, tak leteckou aplikací v dávce 1,5 l/ha, zředěný vodou.

Spotřeba aplikační kapaliny:

250 litrů vody až 500 litrů vody/ha při pozemní aplikaci.
80 litrů vody až 100 litrů vody/ha při letecké aplikaci.

Příprava aplikační kapaliny:

Pomocný prostředek je nutno před ředěním protřepat!
Odměřené množství pomocného prostředku INSENOL® se vlije do nádrže aplikačního zařízení do poloviny naplněné vodou a za stálého míchání se doplňuje vodou na požadovaný objem. V případě společné aplikace s desikantem a s přípravky na bázi glyfosátu, jako první se vlije do postřikovače desikant (glyfosát) a až po důkladném promíchání se přidá pomocný přípravek INSENOL®. Připravenou kapalinu je nutno ihned spotřebovat, nelze ji skladovat.

Použití tank – mixů:

Pomocný přípravek je možno použít v kombinaci s desikanty a s přípravky na bázi glyfosátů, vždy však výhradně v souladu s etiketou použitého přípravku na ochranu rostlin.

Termín aplikace:

Řepka olejka:
INSENOL® se aplikuje v době, kdy 50 % šešulí mění barvu z tmavozelené na světlezelenou, tj. asi 3–4 týdny před předpokládanou sklizní. Nejzazší termín ošetření je tehdy, když jsou šešule žluté, ale ještě pružné.

Hrách:
INSENOL® se aplikuje se v době, kdy hrách začíná dozrávat a semena obsahují 40–50 % vody. Porost je obvykle žlutý, lusky jsou světle zelené, ještě pružné, semena jsou již vyvinuta a jsou tuhá.

Obilniny:
INSENOL®se aplikuje v době, kdy obilniny začínají dozrávat a zrna jsou ve fázi mléčně-voskovité zralosti.

Termín aplikace:
3–4 týdny před sklizní (BBCH 79–89).

Nejvyšší počet aplikací v roce:
1x

Skladování:

INSENOL® se skladuje v původních neporušených obalech v suchých, uzamykatelných skladech mimo dosah dětí, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od +5 °C do +30 °C.

Likvidace obalů:

Prázdné obaly se vypláchnou vodou, která se používá k přípravě postřikové kapaliny, a takto vyčištěné obaly se odevzdají do sběru k recyklaci.
S nevyčištěnými obaly se nakládá jako s odpady samotného přípravku. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a beze zbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Čistění aplikačního zařízení:

Ihned po ukončení práce musí být veškeré zbytky postřikové jíchy z postřikovače a nádrže odstraněny.